Szerződési feltételek

Az Option Line Kft. biztosítja ügyfelei személyes adatainak védelmét, azokat bizalmasan kezeli, a jogszabályi előírásoknak és az ügyfelek érdekeinek messzemenő figyelembe vétele alapján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
Az Option Line Kft. kijelenti, hogy az ügyfelei tudomására jutott és jogszerűen kezelt adatait harmadik személy részére nem továbbítja, nyilvánosságra nem hozza, azokat kizárólag gazdasági tevékenysége során, saját célra használja fel.

 A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Option Line Kft. (székhely: 1161 Budapest, Mária u.18., cégjegyzékszám: 01-09-863658, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 13599919-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a cég adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Option Line Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
A szabályzat meghatározza az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa.
A szabályzat tartalmának elfogadásával az érintett hozzájárulását adja az általa közölt személyes adatainak a jelen tájékoztatóban rögzített körben és feltételekkel történő kezeléséhez.

A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya az Option Line Kft. által folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik.

 Az adatkezelő megnevezése

Option Line kft. 

Székhely: 1161 Budapest, Mária u. 18.

Telephely: 1163 Budapest, Veres Péter út 48.

Központi telefonszám: +36 1 401-0040

Központi e-mail: info@focuscamera.hu

 Tárhelyszolgáltató adatai

Meszék Kft.

Székhely: 4461 Nyírtelek, Váci M. u. 25

Központi telefonszám: +36205865225

Központi e-mail: admin@webdoc.hu

Az adatkezelő az adatfeldolgozást saját maga végzi, adatfeldolgozóval szerződéses viszonyban nem áll.

Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

A kezelt személyes adatok köre

 1. Az Option Line Kft. kizárólag az érintettek által a www.focuscamera.hu honlapon vagy a telefonos ügyfélszolgálaton megadott alábbi személyes adatokat kezeli:
  • felhasználónév,
  • saját e-mail cím,
  • jelszó,
  • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • telefonszám

  A www.focuscamera.hu honlapon történő regisztrációhoz, valamint az adatkezelő által forgalmazott termékre vonatkozó megrendelés leadásához a fentiekben rögzített valamennyi adat érintett általi megadása és kezelése szükséges.

 2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 1. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
 3. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
 1. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.
 1. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 
 2. Facebook
 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon. 
 2. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. 
 3. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása. 
 4. A kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 
 5. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Adattovábbítás

 1. Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. 
 2. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
 3. Az adattovábbítás célja: Szállítás lebonyolítása 
 4. A továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, tranzakciós összeg. 
 5. Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk:
 6. DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. telefonszám: +36 (1) 501 6204 Fax: +36 (1) 501-6214 E-mail: dpd@dpd.hu
  adatvédelmi tájékoztató: http://www.dpd.com/hu/Home/Siteutilities/GTC
 1. Lapker Zrt. 
  Székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Táblás utca 32. Telefonszám: +36 1 803-6300
  E-mail: pppeszrevetel@sprinter.hu 
 1. "A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli."

Adatbiztonság

 1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. 
 2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. Biztosítja továbbá, hogy az adatok változatlansága igazolható legyen. 
 3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 4. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek. 
 5. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.  

Jogorvoslat

 1. a. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 2. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 3. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 4. törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 5. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 6. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 
 7. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 Érintett nyilatkozata

 1. A felhasználó jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok, továbbá az internetes rendszer által automatikusan rögzített adatok kezeléséhez, felhasználásához a tájékoztatóban rögzített feltételek mellett hozzájárul, továbbá az adatvédelmi tájékoztató tartalmát magára nézve kötelező erejűnek ismeri el.
 1. Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok pontosak és a valóságnak megfelelnek, továbbá teljes körű felelősséget vállal az adatok hibáival, hiányosságaival okozott károkért és egyéb jogkövetkezményekért.
 1. Az érintett kijelenti továbbá, hogy teljes cselekvőképességgel, illetve szerződéskötési képességgel rendelkezik, jognyilatkozatok megtételében korlátozva semmilyen tekintetben sincs.

 Egyéb rendelkezések

 1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 1. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.
Tájékoztatási kötelezettség

45/2014 kormány rendelet szerinti kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatjuk, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

Felügyeleti szerveink:

Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője
1163 Budapest, Havashalom u. 43
Tel.: +36-1-401 1694

Budapesti Békéltető Testület
1105 Budapest Sznet László tér 16.
Tel.: 431-8962

Termék adatlapok, fotók

      1. A tőlük telhető legnagyobb gondosság ellenére nem garantáljuk, hogy a technikai adatok nem hiányosak vagy nem tartalmaznak hibákat. Mivel a helytelen technikai adatok nem képezik kártérítési igény alapját, kétségei esetén látogasson el a termék gyártói oldalára, vagy lépjen kapcsolatba az értékesítővel a vásárlás előtt. A termék- és gyártónevek kizárólag a beazonosítást szolgálják.

Rendelési információk

A rendelés automatikus visszaigazolása nem jelent a felek között érvényes szerződést. Ehhez előbb meg kell bizonyosodnunk róla, hogy az adott terméket beszállítónk le tudja-e szállítani és ha igen, akkor milyen feltételekkel.

Elállási/Felmondási jog

45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint érvényes.
14 napos indoklás nélküli elállás csak a fogyasztókat illeti meg.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt személy a terméket ügyfélszolgálatunkon átvette, továbbá a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Név: Option Line Kft.
Cím: 1163 Budapest Veres Péter út 48 I em. 103
E-mail cím: info@focuscamera.hu
Telefonszám: +36-1-401 0040
Ön internetes oldalunkon is megtalálja és kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát az elállási jogban érvényes termékekre, szolgáltatásokra.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítést banki árutalással, ügyfélszolgálatunkon személyesen készpénzzel, igény esetén postai úton teljesítjük. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállásinyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási szándékát bejelentheti elsődlegesen e-mailben a reklamacio@focuscamera.hu címen, de telefonon is megteheti a +36-1-401 0040 számon, valamint személyesen ügyfélszolgálatunkon a 1163, Budapest, Veres Péter út 48, I.emelet 116. Minden esetben kérjük kitölteni és eljuttatni ügyfélszolgálatunkra a Nyomtatvány indoklás nélküli elálláshoz dokumentumot, amit az alábbi linkre kattintva tud elérni:
Nyomtatvány indoklás nélküli elálláshoz

Garanciális, jótállási feltételek

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezik.


Az adott termékre vonatkozó garancia időtartamát web oldalunkon a termék adatlapján tekintheti meg. A garancia jegyet a termék átadásával egy időben állítjuk ki és adjuk át, kiszállítás esetén a csomaggal együtt küldjük. Egyes termékcsoportok esetén a garanciajegyet e-mailben küldjük.

Amennyiben a termékhez gyártói garancia jegyet kapott, meghibásodás esetén közvetlenül a gyártó által megjelölt szervizhez lehet fordulni. Ezek listája, elérhetősége a legtöbb esetben feltüntetésre kerül a garanciajegyen. Ennek hiányában az oldalunkon található lista alapján tájékozódhat, (főoldalon Garancia menüpont) ahol megtalálja az egyes termék kategóriákhoz kötődő garancia formáját (helyszíni, háztól-házig, szerviz garancia), továbbá az ügyintézésre kijelölt szervizek elérhetőségét és egyéb hasznos információkat az ügyintézéssel kapcsolatban.

Garanciális ügyintézés esetén a Vevő kötelessége gondoskodni a termék visszajuttatásáról, leadásáról, illetve a javított, cserélt termék elszállításáról, átvételéről, Kivételt képez, ha az adott termékre a gyártó háztól-házig garanciális szolgáltatást, vagy helyszíni garanciát ad, továbbá azon termékek köre, ahol a törvény előírja az Eladó kötelezettségét. Ide tartozik a rögzített bekötésű termékek, valamint a tömegközlekedési eszközön a súly és méret miatt nem szállítható termékek köre.A garancia érvényesítéséhez szükséges az eredeti garanciajegy, vagy az e-mailben kapott garancia jegy bemutatása. Az emailben kapott garancia jegyek aláírás és pecsét nélkül hitelesek. 

Egyes termék csoportokra (számítógép alkatrész, kiegészítő, részegység, stb) a gyártó a forgalmazói hálózaton keresztül intézi a garanciát. Ilyen esetekben a garanciális igényét ügyfél szolgálatunkon keresztül tudja érvényesíteni. Amennyiben a meghibásodott terméket ügyfél szolgálatunkra kell visszajuttatni, az alábbiak szerint kérjük eljárni:

1/ Jelentse be a termék meghibásodását e-mailben a garancia@focuscamera.hu címen. Mellékletben küldje el a termék garancia jegyét, amit e-mailben vagy nyomtatott formában kapott a megrendelés lezárását tartalmazó levelünkben. Amennyiben nem áll rendelkezésre a garancia jegy, a számla másolatát kérjük elküldeni. Részletesen írja le a meghibásodás jellegét, minden információt adjon meg, ami szükséges lehet a hiba beazonosításához. 
2/ Ezt követően kérjük juttassa el a terméket ügyfélszolgálatunk címére személyesen, postai csomag vagy futár útján és mi azt továbbítjuk a forgalmazóhoz, aki szakszervizben elvégzi a javítást, vagy továbbítja a gyártóhoz javításra vagy cserére.


Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:

Cégnév: Option Line Kft.
Elérhetőség:                 163 Budapest, Veres Péter út 48. (Google Map térkép megjelenítéséhez kérjük kattintson ide!)
Telefon:      06-1-401-0040
E-mail:     garancia@focuscamera.hu
   
Nyitvatartás: 
    
hétfő - péntek: 10:00 – 15:00
szombat - vasárnap: zárva.


Cseregarancia

A vásárlástól számított 3 munkanapon belüli cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a termék meghibásodása akadályozza.

Garanciális igény elutasítását vonja maga után:

 • ha a terméken égés, törés, repedés vagy egyéb látható fizikai sérülés nyomai mutatkoznak
 • helytelen tárolás vagy nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodás
 • az üzemeltetés vagy szállítás közben keletkező sérülések
 • ha a terméket párának, nedvességnek, rozsdásodásnak, oxidációnak vagy kémiai hatásoknak tették ki
 • ha a terméket étellel vagy folyadékkal öntötték le
 • elemi kár okozta események (villám, túlfeszültség)
 • amennyiben hiányzik, sérült, eltávolították, vagy nem felismerhető a termék egyedi azonosító száma (gyári száma).

 A gyártók és a márkaszervizek nem biztosítanak jótállást a következőkre:

 • a rendes mértékű elhasználódásra illetve a készülékek használatából adódó szennyeződésre
 • az akkumulátorok természetes elöregedéséből adódó lecsökkent kapacitására
 • szoftverekre, beállításokra, tartalomra, illetve adatokra.

Budapest, 2012 december 01.